א כרע בל קרם נבו היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה : ב קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה : ג שמעו אלי בית יעקב וכל-שארית בית ישראל העמסים מני-בטן הנשאים מני-רחם : ד ועד-זקנה אני הוא ועד-שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט : ה למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה : ו הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף-ישתחוו : ז ישאהו על-כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד ממקומו לא ימיש אף-יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו : ח זכרו-זאת והתאששו השיבו פושעים על-לב : ט זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני : י מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא-נעשו אמר עצתי תקום וכל-חפצי אעשה : יא קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתי אף-דברתי אףאביאנה יצרתי אף-אעשנה : יב שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה : יג קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית