א כה-אמר יהוה למשיחו לכורש אשר-החזקתי בימינו לרד-לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא ימגרו : ב אני לפניך אלך והדורים אישר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע : ג ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי-אני יהוה הקורא בשמך אלהי ישראל : ד למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני : ה אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני : ו למען ידעו ממזרח-שמש וממערבה כי-אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד : ז יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל-אלה : ח הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו-צדק תפתחארץ ויפרו-ישע וצדקה תצמיח יחד אני יהוה בראתיו : ט הוי רב את-יצרו חרש את-חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה-תעשה ופעלך אין-ידים לו : י הוי אמר לאב מה-תוליד ולאשה מה-תחילין : יא כה-אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו האתיות שאלוני על-בני ועל-פעל ידי תצוני : יב אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל-צבאם צויתי : יג אנכי העירתהו בצדק וכל-דרכיו אישר הוא-יבנה עירי וגלותי ישלח לא במחיר ולא בשחד אמר יהוה צבאות : יד כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר-כוש וסבאים אנשי מדה עליך י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית