א ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו : ב כה-אמר יהוה עשך ויצרך מבטן יעזרך אל-תירא עבדי יעקב וישרון בחרתי בו : ג כי אצק-מים על-צמא ונזלים על-יבשה אצק רוחי על-זרעך וברכתי על-צאצאיך : ד וצמחו בבין חציר כערבים על-יבלי-מים : ה זה יאמר ליהוה אני וזה יקרא בשם-יעקב וזה יכתב ידו ליהוה ובשם ישראל יכנה : ו כה-אמר יהוה מלך-ישראל וגאלו יהוה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים : ז ומיכמוני יקרא ויגידה ויערכה לי משומי עם-עולם ואתיות ואשר תבאנה יגידו למו : ח אל- תפחדו ואל-תרהו הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי היש אלוה מבלעדי ואין צור בלידעתי : ט יצרי-פסל כלם תהו וחמודיהם בל-יועילו ועדיהם המה בל-יראו ובל-ידעו למען יבשו : י מי-יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל : יא הן כל-חבריו יבשו וחרשים המה מאדם יתקבצו כלם יעמדו יפחדו יבשו יחד : יב חרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות יצרהו ויפעלהו בזרוע כחו גם-רעב ואין כח לא-שתה מים וייעף : יג חרש עצים נטה קו יתארהו בשרד יעשהו במקצעות ובמחוגה יתארהו ויעשהו כתבנית איש כתפארת אדם לשבת בית : יד לכרת-לו ארזים ויקח תרזה ואלון ויאמץ-לו בעצי-יער נטע ארן וגשם יגדל : טו והיה לאד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית