א ועתה כה-אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל-תירא כי גאלתיך קראתי בשמך ליאתה : ב כי-תעבר במים אתך-אני ובנהרות לא ישטפוך כי-תלך במו-אש לא תכוה ולהבה לא תבער-בך : ג כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך : ד מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך : ה אל-תירא כי אתך-אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך : ו אמר לצפון תני ולתימן אלתכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ : ז כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף-עשיתיו : ח הוציא עם-עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו : ט כל-הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת : י אתם עדי נאם-יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי-אני הוא לפני לא-נוצר אל ואחרי לא יהיה : יא אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע : יב אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם-יהוה ואני-אל : יג גם-מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה : יד כה-אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם : טו אני יהוה קדושכם בורא יש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית