א הן עבדי אתמך-בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא : ב לא יצעק ולא ישא ולא-ישמיע בחוץ קולו : ג קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט : ד לא יכהה ולא ירוץ עד-ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחילו : ה כהאמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה : ו אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים : ז לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אמיר מבית כלא ישבי חשך : ח אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא-אתן ותהלתי לפסילים : ט הראשנות הנה-באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם : י שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם : יא ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו : יב ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו : יג יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף-יצריח על-איביו יתגבר : יד החשיתי מעולם אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד : טו אחריב הרים וגבעות וכל-עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש : טז והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא-ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית