א החרישו אלי איים ולאמים יחליפו כח יגשו אז ידברו יחדו למשפט נקרבה : ב מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו : ג ירדפם יעבור שלום ארח ברגליו לא יבוא : ד מי-פעל ועשה קרא הדרות מראש אני יהוה ראשון ואת-אחרנים אני-הוא : ה ראו איים וייראו קצות הארץ יחרדו קרבו ויאתיון : ו איש את-רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק : ז ויחזק חרש את-צרף מחליק פחיש את-הולם פעם אמר לדבק טוב הוא ויחזקהו במסמרים לא ימוט : ח ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי : ט אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי-אתה בחרתיך ולא מאסתיך : י אל-תירא כי עמך-אני אל-תשתע כי-אני אלהיך אמצתיך אף-עזרתיך אף-תמכתיך בימין צדקי : יא הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך : יב תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך : יג כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל-תירא אני עזרתיך : יד אלתיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם-יהוה וגאלך קדוש ישראל : טו הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמץ תשים : טז תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית