א נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם : ב דברו על-לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל-חחאתיה : ג קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו : ד כל-גיא ינשא וכל-הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה : ה ונגלה כבוד יהוה וראו כל-בשר יחדו כי פי יהוה דבר : ו קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל-הבשר חציר וכל-חסדו כציץ השדה : ז יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם : ח יבש חציר נבל ציץ ודבר-אלהינו יקום לעולם : ט על הר-גבה עלי-לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל-תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם : י הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו : יא כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל : יב מימדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים : יג מי-תכן את-רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו : יד את-מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו : טו הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יחול : טז ולבנון אין די בער וחיתו אין די עולה : יז כל-הגוים כאין ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית