א בעת ההוא שלח מרדך בלאדן בן-בלאדן מלך-בבל ספרים ומנחה אל-חזקיהו וישמע כי חלה ויחזק : ב וישמח עליהם חזקיהו ויראם את-בית נכתו את-הכסף ואת-הזהב ואתהבשמים ואת השמן החוב ואת כל-בית כליו ואת כל-אשר נמצא באצרתיו לא-היה דבר אשר לא-הראם חזקיהו בביתו ובכל-ממשלתו : ג ויבא ישעיהו הנביא אל-המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו אלי מבבל : ד ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל-אשר בביתי ראו לא-היה דבר אשר לא-הראיתים באוצרתי : ה ויאמר ישעיהו אל-חזקיהו שמע דבר-יהוה צבאות : ו הנה ימים באים ונשא כל-אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד-היום הזה בבל לא-יותר דבר אמר יהוה : ז ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל : ח ויאמר חזקיהו אל-ישעיהו טוב דבר-יהוה אשר דברת ויאמר כי יהיה שלום ואמת בימי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית