א בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה : ב וימב חזקיהו פניו אל-הקיר ויתפלל אל-יהוה : ג ויאמר אנה יהוה זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והחוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול : ד ויהי דבר-יהוה אל-ישעיהו לאמר : ה הלוך ואמרת אל-חזקיהו כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את-תפלתך ראיתי את-דמעתך הנני יוסף על-ימיך חמש עשרה שנה : ו ומכף מלך-אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על-העיר הזאת : ז וזה-לך האות מאת יהוה אשר יעשה יהוה את-הדבר הזה אשר דבר : ח הנני משיב את-צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה : ט מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלתו ויחי מחליו : י אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי : יא אמרתי לא-אראה יה יה בארץ החיים לאאביט אדם עוד עם-יושבי חדל : יב דורי נמע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד-לילה תשלימני : יג שויתי עד-בקר כארי כן ישבר כל-עצמותי מיום עדלילה תשלימני : יד כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה-לי ערבני : ט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית