א ויהי כשמע המלך חזקיהו ויקרע את-בגדיו ויתכס בשק ויבא בית יהוה : ב וישלח אתאליקים אשר-על-הבית ואת שבנא המופר ואת זקני הכהנים מתכמים בשקים אל-ישעיהו בן-אמוץ הנביא : ג ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום-צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד-משבר וכח אין ללדה : ד אולי ישמע יהוה אלהיך את דברי רב-שקה אשר שלחו מלך-אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה : ה ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל-ישעיהו : ו ויאמר אליהם ישעיהו כה תאמרון אל-אדניכם כה אמר יהוה אל-תירא מפני הדברים אשר שמעת אשר גדפו נערי מלך-אשור אותי : ז הנני נותן בו רוח ושמע שמועה ושב אל-ארצו והפלתיו בחרב בארצו : ח וישב רב-שקה וימצא את-מלך אשור נלחם על-לבנה כי שמע כי נסע מלכיש : ט וישמע על-תרהקה מלך-כוש לאמר יצא להלחם אתך וישמע וישלח מלאכים אל-חזקיהו לאמר : י כה תאמרון אל-חזקיהו מלך-יהודה לאמר אל-ישאך אלהיך אשר אתה בוטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור : יא הנה אתה שמעת אשר עשו מלכי אשור לכל-הארצות להחרימם ואתה תנצל : יב ההצילו אותם אלהי הגוים אשר השחיתו אבותי את-גוזן ואתחרן ורצף ובני-עדן אשר ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית