א ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך-אשור על כל-ערי יהודה הבצרות ויתפשם : ב וישלח מלך-אשור את-רב-שקה מלכיש ירושלמה אל-המלך חזקיהו בחיל כבד ויעמד בתעלת הברכה העליונה במסלת שדה כובס : ג ויצא אליו אליקים בןחלקיהו אשר על-הבית ושבנא המפר ויואח בן-אסף המזכיר : ד ויאמר אליהם רב-שקה אמרו-נא אל-חזקיהו כה-אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבחחון הזה אשר בטחת : ה אמרתי אך-דבר-שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על-מי בטחת כי מרדת בי : ו הנה בטחת על-משענת הקנה הרצוץ הזה על-מצרים אשר יממך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך-מצרים לכל-הבטחים עליו : ז וכי-תאמר אלי אל-יהוה אלהינו בטחנו הלוא-הוא אשר הסיר חזקיהו את-במתיו ואת-מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו : ח ועתה התערב נא את-אדני המלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם-תוכל לתת לך רכבים עליהם : ט ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך עלמצרים לרכב ולפרשים : י ועתה המבלעדי יהוה עליתי על-הארץ הזאת להשחיתה יהוה אמר אלי עלה אל-הארץ הזאת והשחיתה : יא ויאמר אליקים ושבנא ויואח אל-רב-שקה דבר-נא אל-עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל-תדבר אלי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית