א קרבו גוים לשמע ולאמים הקשיבו תשמע הארץ ומלאה תבל וכל-צאצאיה : ב כי קצף ליהוה על-כל-הגוים וחמה על-כל-צבאם החרימם נתנם לחבח : ג וחלליהם ישלכו ופגריהם יעלה באשם ונממו הרים מדמם : ד ונמקו כל-צבא השמים ונגלו כמפר השמים וכל-צבאם יבול כנבל עלה מגפן וכנבלת מתאנה : ה כי-רותה בשמים חרבי הנה על-אדום תרד ועל-עם חרמי למשפט : ו חרב ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כליות אילים כי זבח ליהוה בבצרה וטבח גדול בארץ אדום : ז וירדו ראמים עמם ופרים עםאבירים ורותה ארצם מדם ועפרם מחלב ידשן : ח כי יום נקם ליהוה שנת שלומים לריב ציון : ט ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה : י לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עבר בה : יא וירשוה קאת וקפוד וינשוף וערב ישכנו-בה ונטה עליה קו-תהו ואבני-בהו : יב חריה ואין-שם מלוכה יקראו וכל-שריה יהיו אפס : יג ועלתה ארמנתיה סירים קמוש וחוח במבצריה והיתה נוה תנים חציר לבנות יענה : יד ופגשו ציים את-איים ושעיר על-רעהו יקרא אך-שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח : טו שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך-שם נקבצו דיות אשה רעותה : ט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית