א הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא-בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדובך : ב יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף-ישועתנו בעת צרה : ג מקול המון נדדו עמים מרוממתך נפצו גוים : ד ואמף שללכם אסף החסיל כמשק גבים שוקק בו : ה נשגב יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה : ו והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו : ז הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון : ח נשמו מסלות שבת עבר ארח הפר ברית מאס ערים לא חשב אנוש : ט אבל אמללה ארץ החפיר לבנון קמל היה השרון כערבה ונער בשן וכרמל : י עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם עתה אנשא : יא תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם : יב והיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש יצתו : יג שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גברתי : יד פחדו בציון חחאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי-יגור לנו מוקדי עולם : טו הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע : טז הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים : יז מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים : יח לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית