א הן לצדק ימלך-מלך ולשרים למשפט ישרו : ב והיה-איש כמחבא-רוח וסתר זרם כפלגימים בציון כצל סלע-כבד בארץ עיפה : ג ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה : ד ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות : ה לא-יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע : ו כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה-און לעשות חנף ולדבר אל-יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר : ז וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל עניים באמרי-שקר ובדבר אביון משפט : ח ונדיב נדיבות יעץ והוא על-נדיבות יקום : ט נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי : י ימים על-שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא : יא חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על-חלצים : יב על-שדים ספדים על-שדי-חמד על-גפן פריה : יג על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי עלכל-בתי משוש קריה עליזה : יד כי-ארמון נחש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד-עולם משוש פראים מרעה עדרים : טו עד-יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל והכרמל ליער יחשב : טז ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב : יז והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד-עולם : יח וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית