א הוי הירדים מצרים לעזרה על-סוסים ישענו ויבטחו על-רכב כי רב ועל פרשים כי-עצמו מאד ולא שעו על-קדוש ישראל ואת-יהוה לא דרשו : ב וגם-הוא חכם ויבא רע ואת-דבריו לא הסיר וקם על-בית מרעים ועל-עזרת פעלי און : ג ומצרים אדם ולא-אל וסוסיהם בשר ולא-רוח ויהוה יחה ידו וכשל עוזר ונפל עזר ויחדו כלם יכליון : ד כי כה אמר-יהוה אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על-טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על-הר-ציון ועל-גבעתה : ה כצפרים עפות כן יגן יהוה צבאות על-ירושלם גנון והציל פסח והמליט : ו שובו לאשר העמיקו סרה בני ישראל : ז כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא : ח ונפל אשור בחרב לא-איש וחרב לא-אדם תאכלנו ונס לו מפני-חרב ובחוריו למס יהיו : ט וסלעו ממגור יעבור וחתו מנס שריו נאם-יהוה אשר-אור לו בציון ותנור לו בירושלם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית