א הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על-ראש גיא-שמנים הלומי יין : ב הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד : ג ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים : ד והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על-ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה : ה ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו : ו ולרוח משפט ליושב על-המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה : ז וגם-אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן-היין תעו מן-השכר שגו בראה פקו פליליה : ח כי כל-שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום : ט את-מי יורה דעה ואת-מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים : י כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם : יא כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל-העם הזה : יב אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע : יג והיה להם דבר-יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו : יד לכן שמעו דבר-יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם : טו כי אמרתם כרתנו ברית את-מות ועם-שאול עשינו חזה שוט שוט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית