א ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את-התנין אשר בים : ב ביום ההוא כרם חמד ענו-לה : ג אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה : ד חמה אין לי מי-יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד : ה או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה-לי : ו הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני-תבל תנובה : ז הכמכת מכהו הכהו אםכהרג הרגיו הרג : ח בסאמאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים : ט לכן בזאת יכפר עון-יעקב וזה כל-פרי הסר חחאתו בשומו כל-אבני מזבח כאבני-גר מנפצות לא-יקמו אשרים וחמנים : י כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה : יא ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם-בינות הוא על-כן לא-ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו : יב והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עדנחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל : יג והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית