א ביום ההוא יושר השיר-הזה בארץ יהודה עיר עז-לנו ישועה ישית חומות וחל : ב פתחו שערים ויבא גוי-צדיק שמר אמנים : ג יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח : ד בטחו ביהוה עדי-עד כי ביה יהוה צור עולמים : ה כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד-ארץ יגיענה עד-עפר : ו תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים : ז ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס : ח אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאותנפש : ט נפשי אויתיך בלילה אף-רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל : י יחן רשע בל-למד צדק בארץ נכחות יעול ובל-יראה גאות יהוה : יא יהוה רמה ידך בל-יחזיון יחזו ויבשו קנאת-עם אף-אש צריך תאכלם : יב יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל-מעשינו פעלת לנו : יג יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד-בך נזכיר שמך : יד מתים בל-יחיו רפאים בל-יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל-זכר למו : טו יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל-קצוי-ארץ : טז יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו : יז כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה : יח הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל-נעשה ארץ ובל-יפלו ישבי תבל : יט יחיו מתיך נבלתי יקומון ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית