א יהוה אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן : ב כי שמת מעיר לגל קריה בצורה למפלה ארמון זרים מעיר לעולם לא יבנה : ג על-כן יכבדוך עם-עז קרית גוים עריצים ייראוך : ד כי-היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר-לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר : ה כחרב בציון שאון זרים תכניע חרב בצל עב זמיר עריצים יענה : ו ועשה יהוה צבאות לכל-העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנים ממחים שמרים מזקקים : ז ובלע בהר הזה פני-הלוט הלוט על-כל-העמים והממכה הנסוכה על-כל-הגוים : ח בלע המות לנצח ומחה אדני יהוה דמעה מעל כל-פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל-הארץ כי יהוה דבר : ט ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו : י כי-תנוח יד-יהוה בהר הזה ונדוש מואב תחתיו כהדוש מתבן במו מדמנה : יא ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השחה לשחות והשפיל גאותו עם ארבות ידיו : יב ומבצר משגב חומתיך השח השפיל הגיע לארץ עדעפר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית