א משא צר הילילו אניות תרשיש כי-שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה-למו : ב דמו ישבי אי סחר צידון עבר ים מלאוך : ג ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים : ד בושי צידון כי-אמר ים מעוז הים לאמר לא-חלתי ולא-ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות : ה כאשר-שמע למצרים יחילו כשמע צר : ו עברו תרשישה הילילו ישבי אי : ז הזאת לכם עליזה מימי-קדם קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור : ח מי יעץ זאת עלצר המעטירה אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי-ארץ : ט יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כלצבי להקל כל-נכבדי-ארץ : י עברי ארצך כיאר בת-תרשיש אין מזח עוד : יא ידו נטה עלהים הרגיז ממלכות יהוה צוה אל-כנען לשמד מעזניה : יב ויאמר לא-תוסיפי עוד לעלוז המעשקה בתולת בת-צידון כתים קומי עברי גם-שם לא-ינוח לך : יג הן ארץ כשדים זה העם לא היה אשור יסדה לציים הקימו בחוניו עררו ארמנותיה שמה למפלה : יד הילילו אניות תרשיש כי שדד מעזכן : טו והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד מקץ שבעים שנה יהיה לצר כשירת הזונה : טז קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי-שיר למען תזכרי : יז והיה מקץ שבעים שנה יפקד יהוה את-צר ושבה לאתננה וזנתה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית