א משא מדבר-ים כסופות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ נוראה : ב חזות קשה הגד-לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל-אנחתה השבתי : ג על-כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות : ד תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה : ה ערך השלחן צפה הצפית אכול שתה קומו השרים משחו מגן : ו כי כה אמר אלי אדני לך העמד המצפה אשר יראה יגיד : ז וראה רכב צמד פרשים רכב חמור רכב גמל והקשיב קשב רב-קשב : ח ויקרא אריה על-מצפה אדני אנכי עמד תמיד יומם ועל-משמרתי אנכי נצב כל-הלילות : ט והנה-זה בא רכב איש צמד פרשים ויען ויאמר נפלה נפלה בבל וכל-פסילי אלהיה שבר לארץ : י מדשתי ובן-גרני אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלהי ישראל הגדתי לכם : יא משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה-מלילה שמר מה-מליל : יב אמר שמר אתה בקר וגם-לילה אם-תבעיון בעיו שבו אתיו : יג משא בערב ביער בערב תלינו ארחות דדנים : יד לקראת צמא התיו מים ישבי ארץ תימא בלחמו קדמו נדד : טו כי-מפני חרבות נדדו מפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כבד מלחמה : טז כי-כה אמר אדני אלי בעוד שנה כשני שכיר וכלה כל-כבוד קדר : יז ושאר מספר-קשת גבורי בנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית