א בשנת בא תרתן אשדודה בשלח אתו סרגון מלך אשור וילחם באשדוד וילכדה : ב בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיהו בן-אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף : ג ויאמר יהוה כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף שלש שנים אות ומופת על-מצרים ועל-כוש : ד כן ינהג מלך-אשור את-שבי מצרים ואת-גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף וחשופי שת ערות מצרים : ה וחתו ובשו מכוש מבטם ומןמצרים תפארתם : ו ואמר ישב האי הזה ביום ההוא הנה-כה מבטנו אשר-נסנו שם לעזרה להנצל מפני מלך אשור ואיך נמלט אנחנו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית