א משא מצרים הנה יהוה רכב על-עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו : ב וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש-באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה : ג ונבקה רוח-מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל-האלילים ואלהאחים ואל-האבות ואל-הידענים : ד וסכרתי את-מצרים ביד אדנים קשה ומלך עז ימשלבם נאם האדון יהוה צבאות : ה ונשתו-מים מהים ונהר יחרב ויבש : ו והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו : ז ערות על-יאור על-פי יאור וכל מזרע יאור ייבש נדף ואיננו : ח ואנו הדיגים ואבלו כל-משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על-פני-מים אמללו : ט ובשו עבדי פשתים שריקות וארגים חורי : י והיו שתתיה מדכאים כל-עשי שכר אגמי-נפש : יא אך-אולים שרי צען חכמי יעצי פרעה עצה נבערה איך תאמרו אל-פרעה בןחכמים אני בן-מלכי-קדם : יב אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה-יעץ יהוה צבאות על-מצרים : יג נואלו שרי צען נשאו שרי נף התעו את-מצרים פנת שבטיה : יד יהוה מסך בקרבה רוח עועים והתעו את-מצרים בכל-מעשהו כהתעות שכור בקיאו : טו ולא-יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראש וזנב כפה ואגמון : טז ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית