א הוי ארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי-כוש : ב השלח בים צירים ובכלי-גמא על-פנימים לכו מלאכים קלים אל-גוי ממשך ומורט אל-עם נורא מן-הוא והלאה גוי קו-קו ומבוסה אשר-בזאו נהרים ארצו : ג כל-ישבי תבל ושכני ארץ כנשא-נס הרים תראו וכתקע שופר תשמעו : ד כי כה אמר יהוה אלי אשקטה ואביטה במכוני כחם צח עלי-אור כעב טל בחם קציר : ה כי-לפני קציר כתם-פרח ובסר גמל יהיה נצה וכרת הזלזלים במזמרות ואתהנטישות הסיר התז : ו יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמת הארץ וקץ עליו העיט וכל-בהמת הארץ עליו תחרף : ז בעת ההיא יובל-שי ליהוה צבאות עם ממשך ומורט ומעם נורא מןהוא והלאה גוי קו-קו ומבוסה אשר בזאו נהרים ארצו אל-מקום שם-יהוה צבאות הר-ציון :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית