א משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר-מואב נדמה : ב עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על-נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל-ראשיו קרחה כל-זקן גרועה : ג בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי : ד ותזעק חשבון ואלעלה עד-יהץ נשמע קולם על-כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו : ה לבי למואב יזעק בריחה עד-צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה-בו כי דרך חורנים זעקת-שבר יעערו : ו כי-מי נמרים משמות יהיו כי-יבש חציר כלה דשא ירק לא היה : ז על-כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום : ח כי-הקיפה הזעקה את-גבול מואב עד-אגלים יללתה ובאר אילים יללתה : ט כי מי דימון מלאו דם כי-אשית על-דימון נוספות לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית