א משא בבל אשר חזה ישעיהו בן-אמוץ : ב על הר-נשפה שאו-נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים : ג אני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי : ד קול המון בהרים דמות עם-רב קול שאון ממלכות גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה : ה באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל-הארץ : ו הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא : ז על-כן כל-ידים תרפינה וכל-לבב אנוש ימס : ח ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל-רעהו יתמהו פני להבים פניהם : ט הנה יום-יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ לשמה וחחאיה ישמיד ממנה : י כי-כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא-יגיה אורו : יא ופקדתי על-תבל רעה ועל-רשעים עונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל : יב אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר : יג על-כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו : יד והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ איש אל-עמו יפנו ואיש אל-ארצו ינוסו : טו כל-הנמצא ידקר וכל-הנספה יפול בחרב : טז ועלליהם ירחשו לעיניהם ישמו בתיהם ונשיהם תשכבנה : יז הנני מעיר עליהם את-מדי אשר-כסף לא יחשבו וזהב לא יח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית