א ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה : ב ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה : ג והריחו ביראת יהוה ולא-למראה עיניו ישפוט ולא- למשמע אזניו יוכיח : ד ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי-ארץ והכה-ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע : ה והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו : ו וגר זאב עםכבש ונמר עם-גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם : ז ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל-תבן : ח ושעשע יונק על-חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה : ט לא-ירעו ולא-ישחיתו בכל-הר קדשי כי-מלאה הארץ דעה את-יהוה כמים לים מכמים : י והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים ידרשו והיתה מנחתו כבוד : יא והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את-שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים : יב ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ : יג וסרה קנאת אפרים וצררי יהודה יכרתו אפרים לא-יקנא את-יהודה ויהודה לא-יצר את-אפרים : יד ועפו בכתף פלשתים ימה יחדו יבזו את-בני-קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית