א הוי החקקים חקקי-און ומכתבים עמל כתבו : ב להחות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת-יתומים יבזו : ג ומה-תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא על-מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם : ד בלתי כרע תחת אמיר ותחת הרוגים יפלו בכל-זאת לא-שב אפו ועוד ידו נטויה : ה הוי אשור שבט אפי ומחה-הוא בידם זעמי : ו בגוי חנף אשלחנו ועל-עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשומו מרמס כחמר חוצות : ז והוא לא-כן ידמה ולבבו לא-כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט : ח כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים : ט הלא ככרכמיש כלנו אם-לא כארפד חמת אם-לא כדמשק שמרון : י כאשר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושלם ומשמרון : יא הלא כאשר עשיתי לשמרון ולאליליה כן אעשה לירושלם ולעצביה : יב והיה כי-יבצע אדני את-כלמעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על-פרי-גדל לבב מלך-אשור ועל-תפארת רום עיניו : יג כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתודותיהם שושתי ואוריד כביר יושבים : יד ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל-הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף : טו היתפאר הגרזן על החצב בו אם-יתגדל המשור עלמני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית