א ויאמר יהוה אלי קח-לך גליון גדול וכתב עליו בחרט אנוש למהר שלל חש בז : ב ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת-זכריהו בן יברכיהו : ג ואקרב אל-הנביאה ותהר ותלד בן ויאמר יהוה אלי קרא שמו מהר שלל חש בז : ד כי בטרם ידע הנער קרא אבי ואמי ישא את-חיל דמשק ואת שלל שמרון לפני מלך אשור : ה ויסף יהוה דבר אלי עוד לאמר : ו יען כי מאס העם הזה את מי השלח ההלכים לאט ומשוש את-רצין ובןרמליהו : ז ולכן הנה אדני מעלה עליהם את-מי הנהר העצומים והרבים את-מלך אשור ואת-כל-כבודו ועלה על-כל-אפיקיו והלך על-כל-גדותיו : ח וחלף ביהודה שטף ועבר עדצואר יגיע והיה מחות כנפיו מלא רחב-ארצך עמנו אל : ט רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי-ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו : י עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל : יא כי כה אמר יהוה אלי כחזקת היד וימרני מלכת בדרך העם-הזה לאמר : יב לאתאמרון קשר לכל אשר-יאמר העם הזה קשר ואת-מוראו לא-תיראו ולא תעריצו : יג אתיהוה צבאות אתו תקדישו והוא מוראכם והוא מערצכם : יד והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב ירושלם : טו וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו : טז צור ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית