א אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן-שמן : ב ויעזקהו ויסקלהו ויחעהו שרק ויבן מגדל בתוכו וגם-יקב חצב בו ויקו לעשות ענבים ויעש באשים : ג ועתה יושב ירושלם ואיש יהודה שפטו-נא ביני ובין כרמי : ד מה-לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים ויעש באשים : ה ועתה אודיעה-נא אתכם את אשראני עשה לכרמי הסר משוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס : ו ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר : ז כי כרם יהוה צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה : ח הוי מגיעי בית בבית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ : ט באזני יהוה צבאות אם-לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב : י כי עשרת צמדי-כרם יעשו בת אחת וזרע חמר יעשה איפה : יא הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם : יב והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו : יג לכן גלה עמי מבלי-דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא : יד לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי-חק וירד הדרה והמונה ושאונה ועלז בה : טו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית