א ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבכדנאצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב : ב ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו : ג בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא-היה לחם לעם הארץ : ד ותבקע העיר וכל-אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החמתים אשר על-גן המלך וכשדים על-העיר סביב וילך דרך הערבה : ה וירדפו חיל-כשדים אחר המלך וישגו אתו בערבות ירחו וכל-חילו נפצו מעליו : ו ויתפשו את-המלך ויעלו אתו אל-מלך בבל רבלתה וידברו אתו משפט : ז ואת-בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו בבל : ח ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע-עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך-בבל בא נבוזראדן רב-טבחים עבד מלך-בבל ירושלם : ט וישרף את-ביתיהוה ואת-בית המלך ואת כל-בתי ירושלם ואת-כל-בית גדול שרף באש : י ואת-חומת ירושלם סביב נתצו כל-חיל כשדים אשר רב-טבחים : יא ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת-הנפלים אשר נפלו על-המלך בבל ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב-טבחים : יב ומדלת הארץ השאיר רב-טבחים לכרמים וליגבים : יג ואת-עמודי הנחשת אשר בית-יהוה ואת-המכנות ואת-ים הנחשת אשר בבית-יהוה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית