א בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי-לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד-בו : ב וישלח יהוה בו את-גדודי כשדים ואת-גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני-עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר יהוה אשר דבר ביד עבדיו הנביאים : ג אך על-פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחחאת מנשה ככל אשר עשה : ד וגם דם-הנקי אשר שפך וימלא את-ירושלם דם נקי ולא-אבה יהוה לסלח : ה ויתר דברי יהויקים וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : ו וישכב יהויקים עם-אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו : ז ולא-הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי-לקח מלך בבל מנחל מצרים עד-נהר-פרת כל אשר היתה למלך מצרים : ח בן-שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת-אלנתן מירושלם : ט ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה אביו : י בעת ההיא עלו עבדי נבכדנאצר מלך-בבל ירושלם ותבא העיר במצור : יא ויבא נבוכדנאצר מלך-בבל על-העיר ועבדיו צרים עליה : יב ויצא יהויכין מלך-יהודה על-מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו : יג ויוצא משם את-כל-אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את-כל-כלי הזהב אשר עש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית