א וישלח המלך ויאספו אליו כל-זקני יהודה וירושלם : ב ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה וכל-ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל-העם למקטן ועד-גדול ויקרא באזניהם את-כל-דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה : ג ויעמד המלך על-העמוד ויכרת את-הברית לפני יהוה ללכת אחר יהוה ולשמר מצותיו ואת-עדותיו ואת-חקתיו בכל-לב ובכל-נפש להקים את-דברי הברית הזאת הכתבים על-המפר הזה ויעמד כל-העם בברית : ד ויצו המלך את-חלקיהו הכהן הגדול ואת-כהני המשנה ואת-שמרי המף להוציא מהיכל יהוה את כל-הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים וישרפם מחוץ לירושלם בשדמות קדרון ונשא את-עפרם בית-אל : ה והשבית את-הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקחר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושלם ואת-המקחרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים : ו ויצא את-האשרה מבית יהוה מחוץ לירושלם אל-נחל קדרון וישרף אתה בנחל קדרון וידק לעפר וישלך את-עפרה על-קבר בני העם : ז ויתץ את-בתי הקדשים אשר בבית יהוה אשר הנשים ארגות שם בתים לאשרה : ח ויבא את-כל-הכהנים מערי יהודה ויטמא את-הבמות אשר קחרו-שמה הכהנים מגבע עד-באר שבע ונתץ את-במות השערים אשרפתח שער יהושע שר-העיר אשר-על-שמאו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית