א בן-שמנה שנה יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו ידידה בתעדיה מבצקת : ב ויעש הישר בעיני יהוה וילך בכל-דרך דוד אביו ולא-סר ימין ושמאול : ג ויהי בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו שלח המלך את-שפן בן-אצליהו בן-משלם המפר בית יהוה לאמר : ד עלה אל-חלקיהו הכהן הגדול ויתם את-הכסף המובא בית יהוה אשר אספו שמרי המף מאת העם : ה ויתנהו על-יד עשי המלאכה המפקדים בית יהוה ויתנו אתו לעשי המלאכה אשר בבית יהוה לחזק בדק הבית : ו לחרשים ולבנים ולגדרים ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את-הבית : ז אך לא-יחשב אתם הכסף הנתן על-ידם כי באמונה הם עשים : ח ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על-שפן המפר ספר התורה מצאתי בבית יהוה ויתן חלקיה את-המפר אל-שפן ויקראהו : ט ויבא שפן המפר אל-המלך וישב את-המלך דבר ויאמר התיכו עבדיך את-הכסף הנמצא בבית ויתנהו על-יד עשי המלאכה המפקדים בית יהוה : י ויגד שפן המפר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיה הכהן ויקראהו שפן לפני המלך : יא ויהי כשמע המלך את-דברי ספר התורה ויקרע את-בגדיו : יב ויצו המלך אתחלקיה הכהן ואת-אחיקם בן-שפן ואת-עכבור בן-מיכיה ואת שפן המפר ואת עשיה עבדהמלך לאמר : יג לכו דרשו את-יהוה בע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית