א בן-שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו חפציבה : ב ויעש הרע בעיני יהוה כתועבת הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל : ג וישב ויבן את-הבמות אשר אבד חזקיהו אביו ויקם מזבחת לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל וישתחו לכל-צבא השמים ויעבד אתם : ד ובנה מזבחת בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם אשים את-שמי : ה ויבן מזבחות לכל-צבא השמים בשתי חצרות בית-יהוה : ו והעביר את-בנו באש ועונן ונחש ועשה אוב וידענים הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיס : ז וישם את-פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר יהוה אל-דוד ואל-שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את-שמי לעולם : ח ולא אסיף להניד רגל ישראל מן-האדמה אשר נתתי לאבותם רק אם-ישמרו לעשות ככל אשר צויתים ולכל-התורה אשר-צוה אתם עבדי משה : ט ולא שמעו ויתעם מנשה לעשות את-הרע מןהגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל : י וידבר יהוה ביד-עבדיו הנביאים לאמר : יא יען אשר עשה מנשה מלך-יהודה התעבות האלה הרע מכל אשר-עשו האמרי אשר לפניו ויחטא גם-את-יהודה בגלוליו : יב לכן כה-אמר יהוה אלהי ישראל הנני מביא רעה עלירושלם ויהודה אשר כל-שמעה תצלנה שת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית