א בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה : ב וימב את-פניו אל-הקיר ויתפלל אל-יהוה לאמר : ג אנה יהוה זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והחוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול : ד ויהי ישעיהו לא יצא חצר התיכנה ודבר-יהוה היה אליו לאמר : ה שוב ואמרת אל-חזקיהו נגיד-עמי כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את-תפלתך ראיתי אתדמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה : ו והספתי על-ימיך חמש עשרה שנה ומכף מלך-אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על-העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי : ז ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על-השחין ויחי : ח ויאמר חזקיהו אלישעיהו מה אות כי-ירפא יהוה לי ועליתי ביום השלישי בית יהוה : ט ויאמר ישעיהו זה-לך האות מאת יהוה כי יעשה יהוה את-הדבר אשר דבר הלך הצל עשר מעלות אם-ישוב עשר מעלות : י ויאמר יחזקיהו נקל לצל לנטות עשר מעלות לא כי ישוב הצל אחרנית עשר מעלות : יא ויקרא ישעיהו הנביא אל-יהוה וישב את-הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרנית עשר מעלות : יב בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן-בלאדן מלך-בבל ספרים ומנחה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית