א ויהי כשמע המלך חזקיהו ויקרע את-בגדיו ויתכס בשק ויבא בית יהוה : ב וישלח אתאליקים אשר-על-הבית ושבנא המפר ואת זקני הכהנים מתכמים בשקים אל-ישעיהו הנביא בן-אמוץ : ג ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום-צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד-משבר וכח אין ללדה : ד אולי ישמע יהוה אלהיך את כל-דברי רב-שקה אשר שלחו מלך-אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה : ה ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל-ישעיהו : ו ויאמר להם ישעיהו כה תאמרון אל-אדניכם כה אמר יהוה אל-תירא מפני הדברים אשר שמעת אשר גדפו נערי מלך-אשור אתי : ז הנני נתן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו : ח וישב רב-שקה וימצא את-מלך אשור נלחם על-לבנה כי שמע כי נסע מלכיש : ט וישמע אל-תרהקה מלך-כוש לאמר הנה יצא להלחם אתך וישב וישלח מלאכים אל-חזקיהו לאמר : י כה תאמרון אל-חזקיהו מלך-יהודה לאמר אל-ישאך אלהיך אשר אתה בטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור : יא הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל-הארצות להחרימם ואתה תנצל : יב ההצילו אתם אלהי הגוים אשר שחתו אבותי את-גוזן ואת-חרן ורצף ובני-עדן אשר בתלאש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית