א ויהי בשנת שלש להושע בן-אלה מלך ישראל מלך חזקיה בן-אחז מלך יהודה : ב בןעשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אבי בת-זכריה : ג ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה דוד אביו : ד הוא הסיר את-הבמות ושבר אתהמצבת וכרת את-האשרה וכתת נחש הנחשת אשר-עשה משה כי עד-הימים ההמה היו בניישראל מקחרים לו ויקרא-לו נחשתן : ה ביהוה אלהי-ישראל בטח ואחריו לא-היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו : ו וידבק ביהוה לא-סר מאחריו וישמר מצותיו אשר-צוה יהוה את-משה : ז והיה יהוה עמו בכל אשר-יצא ישכיל וימרד במלך-אשור ולא עבדו : ח הוא-הכה את-פלשתים עד-עזה ואת-גבוליה ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר : ט ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן-אלה מלך ישראל עלה שלמנאסר מלך-אשור על-שמרון ויצר עליה : י וילכדה מקצה שלש שנים בשנת-שש לחזקיה היא שנת-תשע להושע מלך ישראל נלכדה שמרון : יא ויגל מלך-אשור את-ישראל אשורה וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי : יב על אשר לא-שמעו בקול יהוה אלהיהם ויעברו את-בריתו את כל-אשר צוה משה עבד יהוה ולא שמעו ולא עשו : יג ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך-אשור על...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית