א בשנת שתים עשרה לאחז מלך יהודה מלך הושע בן-אלה בשמרון על-ישראל תשע שנים : ב ויעש הרע בעיני יהוה רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו : ג עליו עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי-לו הושע עבד וישב לו מנחה : ד וימצא מלך-אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל-סוא מלך-מצרים ולא-העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה ויעצרהו מלך אשור ויאסרהו בית כלא : ה ויעל מלך אשור בכל-הארץ ויעל שמרון ויצר עליה שלש שנים : ו בשנת התשיעית להושע לכד מלך-אשור את-שמרון ויגל את-ישראל אשורה וישב אתם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי : ז ויהי כי-חטאו בני-ישראל ליהוה אלהיהם המעלה אתם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך-מצרים וייראו אלהים אחרים : ח וילכו בחקות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל ומלכי ישראל אשר עשו : ט ויחפאו בני-ישראל דברים אשר לא-כן על-יהוה אלהיהם ויבנו להם במות בכל-עריהם ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר : י ויצבו להם מצבות ואשרים על כל-גבעה גבהה ותחת כל-עץ רענן : יא ויקחרו-שם בכל-במות כגוים אשר-הגלה יהוה מפניהם ויעשו דברים רעים להכעיס את-יהוה : יב ויעבדו הגללים אשר אמר יהוה להם לא תעשו את-הדבר הזה : יג ויעד יהוה בישראל וביהודה ביד כל-נביאי כל-ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית