א בשנת עשרים ושבע שנה לירבעם מלך ישראל מלך עזריה בן-אמציה מלך יהודה : ב בן-שש עשרה שנה היה במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם : ג ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה אמציהו אביו : ד רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקחרים בבמות : ה וינגע יהוה את-המלך ויהי מצרע עד-יום מתו וישב בבית החפשית ויותם בן-המלך על-הבית שפט את-עם הארץ : ו ויתר דברי עזריהו וכלאשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : ז וישכב עזריה עם-אבתיו ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד וימלך יותם בנו תחתיו : ח בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן-ירבעם על-ישראל בשמרון ששה חדשים : ט ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבתיו לא סר מחחאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא אתישראל : י ויקשר עליו שלם בן-יבש ויכהו קבלעם וימיתהו וימלך תחתיו : יא ויתר דברי זכריה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : יב הוא דבר-יהוה אשר דבר אליהוא לאמר בני רביעים ישבו לך על-כמא ישראל ויהי-כן : יג שלום בן-יביש מלך בשנת שלשים ותשע שנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח-ימים בשמרון : יד ויעל מנחם בן-גדי מתרצה ויבא שמרון ויך את-שלום בן-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית