א בשנת שתים ליואש בן-יואחז מלך ישראל מלך אמציהו בן-יואש מלך יהודה : ב בןעשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מןירושלם : ג ויעש הישר בעיני יהוה רק לא כדוד אביו ככל אשר-עשה יואש אביו עשה : ד רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקחרים בבמות : ה ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את-עבדיו המכים את-המלך אביו : ו ואת-בני המכים לא המית ככתוב בספר תורתמשה אשר-צוה יהוה לאמר לא-יומתו אבות על-בנים ובנים לא-יומתו על-אבות כי אם-איש בחטאו יומת : ז הוא-הכה את-אדום בגיא-מלח עשרת אלפים ותפש את-המלע במלחמה ויקרא את-שמה יקתאל עד היום הזה : ח אז שלח אמציה מלאכים אל-יהואש בן-יהואחז בן-יהוא מלך ישראל לאמר לכה נתראה פנים : ט וישלח יהואש מלך-ישראל אל-אמציהו מלך-יהודה לאמר החוח אשר בלבנון שלח אל-הארז אשר בלבנון לאמר תנה-את-בתך לבני לאשה ותעבר חית השדה אשר בלבנון ותרמס את-החוח : י הכה הכית את-אדום ונשאך לבך הכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלתה אתה ויהודה עמך : יא ולא-שמע אמציהו ויעל יהואש מלך-ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך-יהודה בבית שמש אשר ליהודה : יב וינגף יהודה לפני ישראל וינסו אי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית