א בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן-אחזיהו מלך יהודה מלך יהואחז בן-יהוא על-ישראל בשמרון שבע עשרה שנה : ב ויעש הרע בעיני יהוה וילך אחר חחאת ירבעם בן-נבט אשרהחטיא את-ישראל לא-סר ממנה : ג ויחר-אף יהוה בישראל ויתנם ביד חזאל מלך-ארם וביד בן-הדד בן-חזאל כל-הימים : ד ויחל יהואחז את-פני יהוה וישמע אליו יהוה כי ראה את-לחץ ישראל כי-לחץ אתם מלך ארם : ה ויתן יהוה לישראל מושיע ויצאו מתחת ידארם וישבו בני-ישראל באהליהם כתמול שלשום : ו אך לא-סרו מחחאות בית-ירבעם אשר-החטיא את-ישראל בה הלך וגם האשרה עמדה בשמרון : ז כי לא השאיר ליהואחז עם כי אם-חמשים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי כי אבדם מלך ארם וישמם כעפר לדש : ח ויתר דברי יהואחז וכל-אשר עשה וגבורתו הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : ט וישכב יהואחז עם-אבתיו ויקברהו בשמרון וימלך יואש בנו תחתיו : י בשנת שלשים ושבע שנה ליואש מלך יהודה מלך יהואש בן-יהואחז על-ישראל בשמרון שש עשרה שנה : יא ויעשה הרע בעיני יהוה לא סר מכל-חחאות ירבעם בן-נבט אשרהחטיא את-ישראל בה הלך : יב ויתר דברי יואש וכל-אשר עשה וגבורתו אשר נלחם עם אמציה מלך-יהודה הלוא-הם כתובים על-ס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית