א בן-שבע שנים יהואש במלכו : ב בשנת-שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע : ג ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל-ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן : ד רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקחרים בבמות : ה ויאמר יהואש אל-הכהנים כל כסף הקדשים אשר-יובא בית-יהוה כסף עובר איש כסף נפשות ערכו כל-כסף אשר יעלה על לב-איש להביא בית יהוה : ו יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את-בדק הבית לכל אשר-ימצא שם בדק : ז ויהי בשנת עשרים ושלש שנה למלך יהואש לא-חזקו הכהנים את-בדק הבית : ח ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את-בדק הבית ועתה אל-תקחו-כסף מאת מכריכם כי-לבדק הבית תתנהו : ט ויאתו הכהנים לבלתי קחת-כסף מאת העם ולבלתי חזק את-בדק הבית : י ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח מימין בבוא-איש בית יהוה ונתנו-שמה הכהנים שמרי המף את-כל-הכסף המובא בית-יהוה : יא ויהי כראותם כי-רב הכסף בארון ויעל ספר המלך והכהן הגדול ויצרו וימנו את-הכסף הנמצא בית-יהוה : יב ונתנו את-הכסף המתכן על-ידי עשי המלאכה המפקדים בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית