א ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל-זרע הממלכה : ב ותקח יהושבע בת-המלך-יורם אחות אחזיהו את-יואש בן-אחזיה ותגנב אתו מתוך בני-המלך המומתים אתו ואת-מינקתו בחדר המחות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת : ג ויהי אתה בית יהוה מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על-הארץ : ד ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את-שרי המאות לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה וירא אתם את-בן-המלך : ה ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלשית מכם באי השבת ושמרי משמרת בית המלך : ו והשלשית בשער סור והשלשית בשער אחר הרצים ושמרתם את-משמרת הבית ממח : ז ושתי הידות בכם כל יצאי השבת ושמרו אתמשמרת בית-יהוה אל-המלך : ח והקפתם על-המלך סביב איש וכליו בידו והבא אלהשדרות יומת והיו את-המלך בצאתו ובבאו : ט ויעשו שרי המאות ככל אשר-צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את-אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל-יהוידע הכהן : י ויתן הכהן לשרי המאות את-החנית ואת-השלטים אשר למלך דוד אשר בבית יהוה : יא ויעמדו הרצים איש וכליו בידו מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית למזבח ולבית עלהמלך סביב : יב ויוצא את-בן-המלך ויתן עליו את-ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית