א ולאחאב שבעים בנים בשמרון ויכתב יהוא ספרים וישלח שמרון אל-שרי יזרעאל הזקנים ואל-האמנים אחאב לאמר : ב ועתה כבא המפר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והמוסים ועיר מבצר והנשק : ג וראיתם החוב והישר מבני אדניכם ושמתם על-כמא אביו והלחמו על-בית אדניכם : ד ויראו מאד מאד ויאמרו הנה שני המלכים לא עמדו לפניו ואיך נעמד אנחנו : ה וישלח אשר-על-הבית ואשר על-העיר והזקנים והאמנים אל-יהוא לאמר עבדיך אנחנו וכל אשר-תאמר אלינו נעשה לא-נמליך איש החוב בעיניך עשה : ו ויכתב אליהם ספר שנית לאמר אם-לי אתם ולקלי אתם שמעים קחו את-ראשי אנשי בני-אדניכם ובאו אלי כעת מחר יזרעאלה ובני המלך שבעים איש את-גדלי העיר מגדלים אותם : ז ויהי כבא המפר אליהם ויקחו את-בני המלך וישחטו שבעים איש וישימו את-ראשיהם בדודים וישלחו אליו יזרעאלה : ח ויבא המלאך ויגד-לו לאמר הביאו ראשי בני-המלך ויאמר שימו אתם שני צברים פתח השער עד-הבקר : ט ויהי בבקר ויצא ויעמד ויאמר אל-כל-העם צדקים אתם הנה אני קשרתי על-אדני ואהרגהו ומי הכה את-כל-אלה : י דעו אפוא כי לא יפל מדבר יהוה ארצה אשר-דבר יהוה על-בית אחאב ויהוה עשה את אשר דבר ביד עבדו אליהו : יא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית