א ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו חגר מתניך וקח פך השמן הזה בידך ולך רמת גלעד : ב ובאת שמה וראה-שם יהוא בן-יהושפט בן-נמשי ובאת והקמתו מתוך אחיו והביאת אתו חדר בחדר : ג ולקחת פך-השמן ויצקת על-ראשו ואמרת כה-אמר יהוה משחתיך למלך אל-ישראל ופתחת הדלת ונסתה ולא תחכה : ד וילך הנער הנער הנביא רמת גלעד : ה ויבא והנה שרי החיל ישבים ויאמר דבר לי אליך השר ויאמר יהוא אל-מי מכלנו ויאמר אליך השר : ו ויקם ויבא הביתה ויצק השמן אל-ראשו ויאמר לו כה-אמר יהוה אלהי ישראל משחתיך למלך אל-עם יהוה אל-ישראל : ז והכיתה את-בית אחאב אדניך ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל-עבדי יהוה מיד איזבל : ח ואבד כל-בית אחאב והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל : ט ונתתי את-בית אחאב כבית ירבעם בן-נבט וכבית בעשא בן-אחיה : י ואת-איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל ואין קבר ויפתח הדלת וינס : יא ויהוא יצא אל-עבדי אדניו ויאמר לו השלום מדוע בא-המשגע הזה אליך ויאמר אליהם אתם ידעתם את-האיש ואת-שיחו : יב ויאמרו שקר הגד-נא לנו ויאמר כזאת וכזאת אמר אלי לאמר כה אמר יהוה משחתיך למלך אל-ישראל : יג וימהרו ויקחו איש בגדו וישימו תחתי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית