א ואלישע דבר אל-האשה אשר-החיה את-בנה לאמר קומי ולכי את וביתך וגורי באשר תגורי כי-קרא יהוה לרעב וגם-בא אל-הארץ שבע שנים : ב ותקם האשה ותעש כדבר איש האלהים ותלך היא וביתה ותגר בארץ-פלשתים שבע שנים : ג ויהי מקצה שבע שנים ותשב האשה מארץ פלשתים ותצא לצעק אל-המלך אל-ביתה ואל-שדה : ד והמלך מדבר אל-גחזי נער איש-האלהים לאמר ספרה-נא לי את כל-הגדלות אשר-עשה אלישע : ה ויהי הוא מספר למלך את אשר-החיה את-המת והנה האשה אשר-החיה את-בנה צעקת אל-המלך עלביתה ועל-שדה ויאמר גחזי אדני המלך זאת האשה וזה-בנה אשר-החיה אלישע : ו וישאל המלך לאשה ותספר-לו ויתן-לה המלך סריס אחד לאמר השיב את-כל-אשר-לה ואת כלתבואת השדה מיום עזבה את-הארץ ועד-עתה : ז ויבא אלישע דמשק ובן-הדד מלך-ארם חלה ויגד-לו לאמר בא איש האלהים עד-הנה : ח ויאמר המלך אל-חזהאל קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלהים ודרשת את-יהוה מאותו לאמר האחיה מחלי זה : ט וילך חזאל לקראתו ויקח מנחה בידו וכל-טוב דמשק משא ארבעים גמל ויבא ויעמד לפניו ויאמר בנך בן-הדד מלך-ארם שלחני אליך לאמר האחיה מחלי זה : י ויאמר אליו אלישע לך אמר-לו חיה תחיה והראני יהוה כי-מות ימות : יא ויע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית