א ויאמרו בני-הנביאים אל-אלישע הנה-נא המקום אשר אנחנו ישבים שם לפניך צר ממנו : ב נלכה-נא עד-הירדן ונקחה משם איש קורה אחת ונעשה-לנו שם מקום לשבת שם ויאמר לכו : ג ויאמר האחד הואל נא ולך את-עבדיך ויאמר אני אלך : ד וילך אתם ויבאו הירדנה ויגזרו העצים : ה ויהי האחד מפיל הקורה ואת-הברזל נפל אל-המים ויצעק ויאמר אהה אדני והוא שאול : ו ויאמר איש-האלהים אנה נפל ויראהו את-המקום ויקצב-עץ וישלךשמה ויצף הברזל : ז ויאמר הרם לך וישלח ידו ויקחהו : ח ומלך ארם היה נלחם בישראל ויועץ אל-עבדיו לאמר אל-מקום פלני אלמני תחנתי : ט וישלח איש האלהים אל-מלך ישראל לאמר השמר מעבר המקום הזה כי-שם ארם נחתים : י וישלח מלך ישראל אלהמקום אשר אמר-לו איש-האלהים והזהירו ונשמר שם לא אחת ולא שתים : יא וימער לב מלך-ארם על-הדבר הזה ויקרא אל-עבדיו ויאמר אליהם הלוא תגידו לי מי משלנו אל-מלך ישראל : יב ויאמר אחד מעבדיו לוא אדני המלך כי-אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את-הדברים אשר תדבר בחדר משכבך : יג ויאמר לכו וראו איכה הוא ואשלח ואקחהו ויגד-לו לאמר הנה בדתן : יד וישלח-שמה סוסים ורכב וחיל כבד ויבאו לילה ויקפו על-העיר : טו ויש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית