א ויהורם בן-אחאב מלך על-ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים-עשרה שנה : ב ויעשה הרע בעיני יהוה רק לא כאביו וכאמו ויסר את-מצבת הבעל אשר עשה אביו : ג רק בחחאות ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל דבק לא-סר ממנה : ד ומישע מלך-מואב היה נקד והשיב למלך-ישראל מאה-אלף כרים ומאה אלף אילים צמר : ה ויהי כמות אחאב ויפשע מלך-מואב במלך ישראל : ו ויצא המלך יהורם ביום ההוא משמרון ויפקד את-כל-ישראל : ז וילך וישלח אל-יהושפט מלך-יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אתי אל-מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך : ח ויאמר אי-זה הדרך נעלה ויאמר דרך מדבר אדום : ט וילך מלך ישראל ומלך-יהודה ומלך אדום ויסבו דרך שבעת ימים ולא-היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם : י ויאמר מלך ישראל אהה כי-קרא יהוה לשלשת המלכים האלה לתת אותם בידמואב : יא ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה ונדרשה את-יהוה מאותו ויען אחד מעבדי מלך-ישראל ויאמר פה אלישע בן-שפט אשר-יצק מים על-ידי אליהו : יב ויאמר יהושפט יש אותו דבר-יהוה וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום : יג ויאמר אלישע אלמלך ישראל מה-לי ולך לך אל-נביאי אביך ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית