א ויהי בהעלות יהוה את-אליהו בסערה השמים וילך אליהו ואלישע מן-הגלגל : ב ויאמר אליהו אל-אלישע שב-נא פה כי יהוה שלחני עד-בית-אל ויאמר אלישע חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך וירדו בית-אל : ג ויצאו בני-הנביאים אשר-בית-אל אל-אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את-אדניך מעל ראשך ויאמר גם-אני ידעתי החשו : ד ויאמר לו אליהו אלישע שב-נא פה כי יהוה שלחני יריחו ויאמר חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך ויבאו יריחו : ה ויגשו בני-הנביאים אשר-ביריחו אל-אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את-אדניך מעל ראשך ויאמר גם-אני ידעתי החשו : ו ויאמר לו אליהו שב-נא פה כי יהוה שלחני הירדנה ויאמר חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך וילכו שניהם : ז וחמשים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על-הירדן : ח ויקח אליהו אתאדרתו ויגלם ויכה את-המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחרבה : ט ויהי כעברם ואליהו אמר אל-אלישע שאל מה אעשה-לך בטרם אלקח מעמך ויאמר אלישע ויהי-נא פישנים ברוחך אלי : י ויאמר הקשית לשאול אם-תראה אתי לקח מאתך יהי-לך כן ואם-אין לא יהיה : יא ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב-אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אלי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית